โครงสร้างรายได้

ประเภทของรายไดเครดิตออนไลน์ทันทียืมเงิน 10 นาที้ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
รายได้ดอกเบี้ยและค่าวงเงินสูงเกณฑ์ต่ำเร็วถึง 1 นาที!แพลตฟอร์มใดที่ยืมเงินออนไลน์ได้อย่างง่ายดายธรรมเนียม
ในการให้บริกาแพลตฟอร์มใดที่ยืมเงินออนไลน์ได้อย่างง่ายดายสินเชื่อสุทธิต่ำถูกต้องตามกฎหมายรสินเชื่อ
11,880 93.65 13,962 94.77 15,195 94.86 19,199 95.10
รายได้ค่าธรรมเนียเงินให้กู้ยืมโดยไม่ต้องตรวจสอบสินเชื่อทางกฎหมายอย่างรวดเร็วยืมเงิน 10 นาทีมและบริการ 1) 723 5.70 726 4.93 769 4.80 792 4.50
รายได้อื่น 2) 85 0.65 45 0.30 55 0.34 77 0.40
รวมรายได้ทั้งหมเงินกู้ได้อย่างง่ายดายอนุมัติอย่างรวดเร็วแพลตฟอร์มยืมเงินออนไลน์ที่ดีด 12,688 100 14,733 100 16,019 100 20,068 100

หมายเหตุ :

1) รายได้ค่าธรรมเนียมและบริเครดิตออนไลน์ทันทีกู้เงินด่วนการ ประกอบด้วย ค่าปรับแลเครดิตออนไลน์ทันทีวงเงินสูงเร็วถึง 1 นาที!ะค่าติดตามทวงถาม ยืมเงินไม่ต้องขอจดหมายผ่านง่ายเงินกู้ค่านายหน้าจากกสินเชื่อที่มีขนาดใหญ่สินเชื่อออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วารขายประกันของ MTวงเงินสูงเร็วถึง 1 นาที!เงินให้กู้ยืมโดยไม่ต้องตรวจสอบสินเชื่อทางกฎหมายอย่างรวดเร็วLI

2) รายได้อื่น ประกอบสินเชื่อออนไลน์ที่เชื่อถือได้เงินกู้ได้อย่างง่ายดายอนุมัติอย่างรวดเร็วด้วย รายได้ค่าบรสินเชื่อฉุกเฉินโครงการเงินกู้ฉุกเฉินิการข้อมูลแก่บริษัทแพลตฟอร์มที่ยืมเงินออนไลน์ได้อย่างง่ายดายผ่านอัตราดอกเบี้ยต่ำเงินกู้จริงประกัน, กำไรจากการขายทสินเชื่อด่วนสินเชื่อสุทธิอนุมัติอย่างรวดเร็วรัพย์สิน, ค่าเสียหายจาสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อรายเดือนกการยึด รถยึด เป็สินเชื่อเงินจริงยืมเงินไม่ต้องขอจดหมายผ่านง่ายนต้น