ข้อมูลสำคัญทางการเงสินเชื่อที่มีขนาดใหญ่ยืมเงินไม่ต้องขอจดหมายผ่านง่ายิน

รายได้รวม

หน่วย: ล้านบาท

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสินเชื่อรายเดือนวม

หน่วย: ล้านบาทสินเชื่อที่น่าเชื่อถือแพลตฟอร์มยืมเงินออนไลน์ที่ดี

สินทรัพย์รวม

หน่วย: ล้านบาท

หนี้สินและส่วนของผูสินเชื่อออนไลน์ที่เชื่อถือได้อัตราดอกเบี้ยต่ำเงินกู้จริง้ถือหุ้นรวม

หน่วย: ล้านบาท
รายละเอียด ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
บัญชีทางการเงินทสินเชื่อส่วนบุคคลตามกฎหมายต้องการเตรียมเงินสำหรับการอนุมัติอย่างรวดเร็วี่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 49,146.11 61,871.60 77,221.88 98,389.84 128,066.20
หนี้สินรวม 36,847.04 45,899.89 56,539.74 73,521.34 98,975.60
มูลค่าหุ้นที่เรียยืมเงินอย่างปลอดภัยและรวดเร็วสินเชื่อสุทธิอนุมัติอย่างรวดเร็วกชำระแล้ว 2,120.00 2,120.00 2,120.00 2,120.00 2,120.00
รายได้รวม 10,416.46 12,687.93 14,732.59 16,018.74 20,068.49
กำไรสุทธิ 3,713.39 4,237.47 5,213.92 4,944.55 5,093.09
กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.75 2.00 2.46 2.33 2.40
อัตราส่วนทางการเงินทีอนุมัติทันทีโครงการเงินกู้ฉุกเฉิน่สำคัญ          
ROA(%) 13.30 11.02 11.98 9.49 8.10
ROE(%) 34.96 26.53 28.45 21.71 18.88
อัตรากำไรสุทธิ(%) 35.65 33.40 35.39 30.87 25.38